• خبر روز


تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

با توجه به شـیوع ویروس کوویـد-19در کشور از ابتـداي اسـفند ماه1398و کمبود محلول هندسـپت (محلول ضد عفونی کننده دست) اسـتاندارد و مورد تایید در بازار و قیمت بالاي این محلولها، کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه اقـدام به تولید و توزیع حدود300 لیتر هندسـپت بر اساس فرمول سازمان بهـداشت جهانی با کمترین هزینه نمودند. این محلول با مدیریت صحیح مصرف درحال توزیع ازطریق مرکز بهداشت و درمان به کلیه اماکن دانشگاه می باشد.

تاریخ درج خبر: دوشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٥٤  -  شماره خبر: ١١٧٩٨  -  تعداد بازدید: 749


خروج