مدیریت مرکز

                    دکتر زهره حسینی       مدیر مرکز بهداشت و درمان و پزشک معتمد    

 

        
     مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای                         شماره تماس: 48393580