بهداشت محیط

تعداد بازدید:۶۸۵

کارشناسان بهداشت محیط مرکز :

آقای مهندس رسول صفری

-  خانم مهندس بهناز سعیدی

شماره تماس واحد بهداشت محیط:48393582

 

خدمات بهداشت محیط:

کنترل و حفظ سلامت مواد غذایی از طریق:

 کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه ،تولید و توزیع و فروش مواد غذایی. 

 نظارت بر سلامت کارکنان مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی

 نظارت بر اخذ کارت بهداشت پرسنل مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی بر اساس ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی.

ارتقاء آگاهیهای بهداشتی کارکنان مراکز تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی. 

 مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان موذی با اولویت بهسازی.

 نظارت بر بهداشت اماکن عمومی دانشگاه اعم از خوابگاه ها، سالن های ورزشی و ...

 نظارت بر دفع بهداشتی زباله و کنترل فاضلاب

 رسیدگی به شکایات بهداشتی و موارد ارجاع. 

 تهیه وتدوین بروشور های آموزشی مرتبط با مسائل بهداشتی. 

نظارت بر گندزدایی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی.

کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعمل های مربوطه

اقدامات لازم در شرایط اضطراری و کنترل بحران

شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارها طبق دستورالعمل های مربوطه

شرکت در طرح های ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی

آموزش بهداشت محیط به دانشجویان و کارکنان

همکاری در طرح پایش سلامت دانشجویان و کارکنان

ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت رفع نواقص بهداشتی و انجام پبگیری های مربوطه

 نظارت بر بهداشت میکروبی و شیمیایی آب از طریق:

 نمونه برداری آب.

 انجام کلرسنجی با دستگاه کلرسنج.

 آشنایی دانشجویان و کارمندان با واحد بهداشت محیط.

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲