فعالیت‌ها

رویدادها

شصت و سومین مرحله کمیسیون پزشکی در دست بررسی

شصت و سومین مرحله کمیسیون پزشکی در دست بررسی

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فایل آموزشی زندگی با کرونا

فایل آموزشی زندگی با کرونا

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

اطلاعیه ها

شصت و سومین مرحله کمیسیون پزشکی در دست بررسی

شصت و سومین مرحله کمیسیون پزشکی در دست بررسی

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فایل آموزشی زندگی با کرونا

فایل آموزشی زندگی با کرونا

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

دانستنیهای سلامت

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فایل آموزشی زندگی با کرونا

فایل آموزشی زندگی با کرونا

خودمراقبتی در کرونا ویروس

خودمراقبتی در کرونا ویروس

توصیه های بهداشتی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

پوستر توصیه های بهداشتی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

نکته های ایمنی و بهداشت

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

تولید و توزیع محلول ضدعفونی کننده توسط کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

غربالگری و پایش کارکنان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فایل آموزشی زندگی با کرونا

فایل آموزشی زندگی با کرونا

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

نحوه گندزدایی محیط و سطوح معمولی

توصیه های بهداشتی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

پوستر توصیه های بهداشتی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

دسترسی