کارشناسان مرکز

تعداد بازدید:۱۵۸۲

 

 مهندس هاجر اسعدی
مسئول دفتر مرکز بهداشت و درمان وپذیرش
مهندس کامپیوتر
داخلی : 1115
دکتر مژگان افشار
پزشک مرکز بهداشت و درمان-دکتری حرفه ای
داخلی:3581
 
مهندس رسول صفری 
کارشناس مهندسی بهداشت محیط و HSE
داخلی:3582

مهندس فاطمه ظفریان
کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
داخلی: 3582
مهندس بهناز سعیدی
کارشناس مهندسی بهداشت محیط
داخلی: 3582
افشار سلیمی
فوریت های پزشکی
داخلی:1115
 
زیبا بیرقی
ارائه خدمات پرستاری و پذیرش دندانپزشکی
کارشناس پرستاری
داخلی:3583
 
هانیه تندرو
ارائه کلیه خدمات پرستاری و مامایی
کارشناس مامایی
داخلی: 1115

 

کیمیا سعیدی
دستیار دندانپزشک- کارشناس بهداشت دهان و دندان
داخلی:3583
 
 
 

 

کلید واژه ها: داخلی داخلی 3582 داخلی 1115 مهندس کارشناس کارشناس بهداشت بهداشت

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۲