کارشناسان مرکز

 

 مهندس هاجر اسعدی: مسئول دفتر مرکز بهداشت و درمان وپذیرش
 
مهندس کامپیوتر
 
داخلی : 1115
دکتر مژگان افشار
پزشک مرکز بهداشت و درمان-دکتری حرفه ای
داخلی:3581
 
مهندس رسول صفری 
کارشناس بهداشت محیط و HSE
داخلی:3582
مهندس پوریا شیخ محبوبی
کارشناس ایمنی و HSE
داخلی: 3582
مهندس بهناز سعیدی
 
کارشناس بهداشت محیط
داخلی: 3582
 
افشار سلیمی
 
فوریت های پزشکی
داخلی:1115
 
زیبا بیرقی
ارائه خدمات پرستاری و پذیرش دندانپزشکی
کارشناس پرستاری
داخلی:3583
 
هانیه تندرو
ارائه کلیه خدمات پرستاری و مامایی
کارشناس مامایی
داخلی: 1115

 

کیمیا سعیدی
دستیار دندانپزشک- کارشناس بهداشت دهان و دندان
داخلی:3583