معرفی مرکز

تعداد بازدید:0

معرفی مرکز بهداشت و درمان

اهداف مرکز

    حفظ، تامین و ارتقائ سطح بهداشت و سلامت دانشگاهیان

    ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه دانشجویان و کارکنان و خانواده‌‌های ایشان در دانشگاه 

    ارتقاء بهداشت محیط در سطح همه دانشکده ها و خوابگاه ها

    ارتقاء بهداشت حرفه ایی در سطح همه دانشکده ها و خوابگاه ها

    اجرای طرح پایش سلامت بدو ورود و دوره ای کارکنان و دانشجویان

    ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی و سلامت دانشجویان و دانشگاهیان

    اجراء و همکاری و مشارکت در انجام طرح ها و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های مورد فعالیت

شرح وظایف مرکز بهداشت و درمان

مشارکت در طراحی برنامه ریزی برای برنامه های اجرایی مرکزبهداشت در راستای اهداف راهبردی دانشگاه و حوزه معاونت متبوع.

 برنامه ریزی جهت تدوین استانداردها و شاخص های بهداشتی اماکن دانشجویی.

 تنظیم ضوابط بهداشتی اقامت در خوابگاههای دانشجویی و پیشنهاد آن به عنوان آئین نامه اجرایی.

نظارت بر رعایت آیین‌نامه اقامت بهداشتی درخوابگاههای دانشجویی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود در اماکن.

 ارزیابی اماکن دانشجویی بر اساس چک لیست شاخص های بهداشتی .

برنامه ریزی جهت برقراری سیستم درمان در اماکن دانشجویی.

پیشنهاد طرح ها و پروژه های عمده بهداشتی مانند دفع بهداشتی زباله در اماکن دانشجویی.

پایش مستمر بهداشت خوابگاههای دانشجویی، بوفه‌ها و فروشگاههای تعاونی در خوابگاهها بر اساس چک لیست.

 پایش سلف سرویس‌های دانشجویی: انبارهای مواد غذایی، آشپزخانه‌ها وسالن‌های غذاخوری بر اساس چک لیست. 

 ارائه پیشنهادات و راهکارهای بهداشتی و همکاری و همفکری با مدیریت‌های ذیربط جهت بهداشتی نمودن اماکن دانشجویی از طریق گزارشات و شرکت در جلسات مشترک (در صورت لزوم( .

مبارزه با جانوران موذی در اماکن دانشجویی از طریق سمپاشی های دوره ای و منظم (با روشهای گوناگون، فیزیکی و شیمیایی)

 پیش بینی داروها و تجهیزات پزشکی و لوازم کمکهای اولیه مورد نیاز برای اماکن دانشجویی ودانشکده ها.

 اجرای برنامه معاینات اولیه دانشجویان جدیدالورود (طرح سنجش سلامت) در آغاز هر سال تحصیلی، غربالگری،پیگیری و ارجاع به بخش های تشخیصی و درمانگاههای تخصصی. 

پیگیری موارد ارجاعی طرح سنجش سلامت(غربال شده ی طرح سنجش( 

بررسی های اپیدمیولوژیک بیماریها در اماکن دانشجویی.

  اجرای طرح چکاپ تکمیلی پرسنل سلف سرویس های دانشجویی.

آموزش بهداشت به کارکنان ودانشجویان در قالب آموزش چهره به چهره، توزیع پمفلت‌های آموزشی، CD ، پوستر وتهیه و توزیع نشریه های مختلف مربوط بر اساس نیازهای موجود.

برقراری کلاسهای آموزشی در موضوعات مختلف بهداشتی برای پرسنل دانشگاه و دانشجویان.

معرفی نماینده مرکز به سازمانها و ارگانهای مختلف درخصوص دریافت امکانات کمک آموزشی آنان نظیر پوستر و پمفلت و...

تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان، هیأت علمی و کارکنان و نظارت بر امور بهداشت ودرمان دانشجویان.

 انجام امور پزشکی و بهداشتی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی.

 معالجه سرپایی مراجعه کنندگان و معرفی بیماران بد حال به مراکز درمانی.

 تأمین رفاه دانشجویان از حیث خدمات پزشکی و بهداشتی. 

 تنظیم و نگهداری پرونده پزشکی مراجعین.

انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.

برقراری ارتباط با دانشجویان و خانواده آنان در صورت لزوم به منظور آگاهی از مشکلات آنان.

 برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.

 تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز.

ارائه گزارش های لازم به معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی در زمینه های مربوط.

نظارت در خصوص انعقاد قرارداد بیمه  های دانشجویی ( اعم از درمان ، حوادث گروهی ) با سازمان های بیمه گر

نظارت در خصوص انعقاد قراردادهای پیمانکاری مرتبط با سلامت و ایمنی دانشگاهیان، نظیر قراردادهای پیمانکاری رستوران ها ، بوفه ها، عملیات ساختمانی، سم پاشی اماکن

همکاری های دورن و بین بخشی با سایر نهادهای سایر و داخل دانشگاه با هدف ارتقاء بهداشت و سلامت دانشگاهیان

ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در فواصل زمانی معین

تشکیل شورای سیاست گذاری بهداشت و سلامت دانشگاهیان

بررسی و اظهار نظر گواهی استعلاجی دانشجویان توسط پزشک معتمد

تشکیل کمیسیون پزشکی دانشگاه یکبار در هر نیمسال و اظهار نظر نهایی گواهی های ارائه شده

هماهنگی جهت حضور پزشک و کارشناس مامایی(خوابگاه دختران

هماهنگی جهت حضور پزشک دردانشکده ها

هماهنگی حضور پزشک در امتحانات و مسابقات ورزشی

پایش سالانه کارکنان دانشگاه 

ارائه خدامات دندانپزشکی

ارائه خدمات پرستاری، تزریقات مامایی و پزشکان متخصص در مرکز بهداشت و درمان

مرکزبهداشت و درمان ن همه روزه به جز(پنج شنبه ها و ایام تعطیل) از ساعت 7:30 صبح لغایت 15بصورت یکسره فعال بوده و دانشجویان عزیزمی توانند از خدمات این مرکز بهره مند گردند.

کلید واژه ها: دانشجویی اماکن دانشجویی دانشجویان دانشجویان کارکنان بهداشتی بهداشت مرکز بهداشت ارتقاء بهداشت بهداشت درمان بهداشت سلامت

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۱