خدمات پرستاری

خدمات پرستاری:

تزریقات، پانسمان، سرم تراپی،اکسیژن درمانی، نوار قلب، تست قند خون و کنترل فشار خون.

فرایند دسترسی به خدمات پرستاری:

دریافت قبض از منشی.

مراجعه به واحد پرستاری جهت کلیه امور تزریقات، سرم تراپی، پانسمان، نوار قلب و کنترل فشار خون.