• مدیریت مرکز
                                                                                                                        
   
   
نام و نام خانوادگی: زهره حسینی                                                                                       مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای                                                                                                شماره تماس: 48393580                                                                                                                                                                                                                                                                                  سرپرست مرکز بهداشت و درمان و پزشک معتمد