• اخبار و رویدادها


فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی در محیط اداری

کلیک کنید:no

http://iec.behdasht.gov.ir/page/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85&camptitle=%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&movid=508

تاریخ درج خبر: دوشنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٩  -  ساعت درج خبر: ١١:٢٠  -  شماره خبر: ١١٧١٨  -  تعداد بازدید: 556


خروج