مطالب مرتبط با کلید واژه

المپیک


شورای سلامت،ایمنی و محیط زیست

شورای سلامت،ایمنی و محیط زیست

شورای سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE در سه حوزه فوق موارد تخصصی مرتبط با کلیه سطوح دانشگاه را با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونان ایشان در دو کمیته سیاستگذاری و کمیته کارشناسی مورد بررسی قرارداده و موارد تصویب ...