• شورای سلامت, ایمنی و محیط زیست(HSE)

تشکیل اولین جلسه شورای HSE دانشگاه با حضور ریاست و معاونین دانشگاه علامه طباطبایی

اولین جلسه شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دانشگاه علامه طباطبایی با حضور رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر سلیمی برگزار شد. در این جلسه که با حضورمعاون دانشجویی آقای دکتر لطیفی، معاون پژوهشی آقای دکتر علومی یزدی ،معاون توسعه و مدیریت منابع آقای دکتر حسین پور ، مدیر فنی و طرح های عمرانی آقای مهندس صدری ، مدیر امور دانشجویی آقای دکتر مقامی ، مدیر مرکز بهداشت و درمان سرکار خانم دکتر حسینی ، کارشناس HSEآقای مهندس محبوبی و کارشناس بهداشت محیط آقای مهندس صفری تشکیل شد، در خصوص تصویب آیین نامه پیشنهادی شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه که از جانب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تدوین شده بود؛ بحث و تبادل نظر شد.

ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر سلیمی بعنوان رئیس شورای سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بر اهمیت تشکیل این شورا اشاره کردند و در خصوص ارتقاء و بهبود مستمر در سه حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست در دانشگاه تاکید داشتند.

مقرر شد با تشکیل مستمر جلسات شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه، همراه با تشکیل  کمیته های تخصصی سلامت ، عمران ، امور دانشجویی و آموزش گامی مهم در راستای ارتقای سلامت دانشگاهیان،ارتقای سطح ایمنی دانشگاه و ارتقای شاخص های زیست محیطی برداشته شود.