• کمیسیون پزشکی

بیست و سومین کمیسیون پزشکی مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ تشکیل و اسامی دانشجویان ذیل در این کمیسیون مطرح و بررسی گردید.