• کمیسیون پزشکی

تشکیل جلسه  کمیسیون پزشکی30 دی ماه 1398

در این جلسه که در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با حضور خانم دکتر حسینی مدیر مرکز بهداشت و درمان، خانم حبیب اله زاده مدیر خدمات آموزشی ، خانم پایدار معاون مدیر تحصیلات تکمیلی ،آقای دکتر مفتاحی متخصص داخلی، خانم دکتر شیخ بابایی پزشک مرکز،خانم اسعدی مسئول دفتر مدیر مرکز بهداشت و درمان و خانم تندرو پرستار مرکز حضور داشتند، در خصوص بررسی و رسیدگی به پرونده های پزشکی دانشجویان تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.

در جلسات کمیسیون پزشکی در خصوص اسناد ارائه شده توسط دانشجویان، موارد حذف نیمسال ، مرخصی بدون احتساب در سنوات، بازگشت به تحصیل و سایر درخواست های مرتبط با حوزه های آموزشی تصمیم گیری می شود.