• دندانپزشکی

 

پزشکان / ایام هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
آقای دکتر شاطری
8-12      
خانم سعیدی(جرم گیری)   8-14      
خانم سعیدی(جرم گیری)     8-14    
خانم دکتر نفیسی     8-12