• کلینیک تخصصی

کیلینیک تخصصی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با تخصص های زیر آماده خدمات رسانی به مراجعین محترم می باشد. جهت تعیین وقت با شماره 44737670 و یا داخلی 2294 تماس حاصل نمایید.


دوشنبه چهارشنبه
متخصص داخلی  8-12  
بینایی سنجی   10-13
 
 دندانپزشکی روزه های یکشنبه و دوشنبه از ساعت 8-12