• پزشک معتمد

سرکار خانم دکتر حسینی - شماره تماس : 48393580

خدمات پزشک معتمد:

تهیه اطلاعیه های پزشک معتمد و ارسال به دانشکده ها

بررسی وضعیت دانشجویان غائب در جلسه امتحان به دلایل پزشکی

حضور در کمیته غیبت ها

بررسی گواهی پزشکی و مرخصی کارکنان

رسیدگی به گواهی ایثارگران و همکاری با اداره رفاه

اعلام نظر در خصوص حذف ترم پزشکی دانشجویان

بررسی و تایید سلامت تیم های ورزشی دانشجویی

حضور در کمیسیون پزشکی