• کارشناسان مرکز

دکتر زهره حسینی 
سرپرست مرکز بهداشت و درمان و پزشک معتمد دانشگاه
دکتری حرفه ای

هاجر اسعدی
مسئول دفتر مرکز بهداشت و درمان وپذیرش
مهندس کامپیوتر

دکترپوران شریفان 
پزشک مرکز بهداشت و درمان-دکتری حرفه ای

رسول صفری 
بازدید بهداشتی از کلیه اماکن دانشگاه
کارشناس بهداشت محیط و HSE

هانیه تندرو
ارائه کلیه خدمات پرستاری و مامایی
کارشناس مامایی

بهناز سعیدی
 بازدید بهداشتی از کلیه اماکن دانشگاه
کارشناس بهداشت محیط 

زیبا بیرقی
ارائه خدمات پرستاری و پذیرش دندانپزشکی
کاردان پرستاری

کیمیا سعیدی
دستیار دندانپزشک- کاردان بهداشت دهان و دندان