• رئیس رفاهنام و نام خانوادگی: محمد جمشیدی مقدم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

پست الکترونیکی: jamshidi@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737528- 021رئیس اداره رفاه کارکنان