• ارتباط با ما - اداره رفاه

تماس با ما :

رئیس اداره رفاه کارکنان؛ جناب آقای محمد جمشیدی مقدم -  شماره تماس داخلی:2623

کارشناس امور سفرها؛ جناب آقای محسن زارع – شماره تماس داخلی: 2621

کارشناس پرونده های پزشکی؛ جناب آقای بهروز یوسفیان– شماره تماس داخلی: 2331

کارشناس بیمه تکمیلی؛ جناب آقای مرتضی رستمی - شماره تماس داخلی: 2330

کارشناس تسهیلات بانکی و کمک هزینه ها؛ سرکارخانم لیلا صیاد - شماره تماس داخلی: 2318

کارشناس بیمه های پایه و پشتیبان سایت اداره؛ سرکارخانم راضیه عباسی - شماره تماس داخلی: 2363

شماره تماس مستقیم : 44737528 – 48392354

کارشناسان بیمه تکمیلی : شماره تماس: 44737689 - داخلی 2335

دفتر خدمات (پیشخوان) : شماره تماس: 44737688 - داخلی 2486

پست الکترونیک : Refah@atu.ac.ir - Refah.atu@gmail.com