• آرشیو اطلاعیه ها


فیلم آموزشی راه های مقابله با ویروس کرونا

فیلم آموزشی راه های مقابله با ویروس کرونا

کلیک کنیدno

http://iec.behdasht.gov.ir/page/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85&camptitle=%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%8C%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C&movid=428

تاریخ درج خبر: پنج شنبه ٨ اسفند ١٣٩٨  -  ساعت درج خبر: ١٣:١١  -  شماره خبر: ١١٤٤٦  -  تعداد بازدید: 77


خروج