• خبر روز


تشکیل جلسه با رابطین بهداشت خوابگاهها

جلسه رابطین بهداشت خوابگاه ها توسط واحد ایمنی و بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان جهت معرفی رابطین و آشنایی رابطین با وظایف و مسئولیت آنها در خانه های دانشجویی جهت ارتقا فرهنگ بهداشتی دانشگاه و هماهنگی برنامه های آتی تشکیل شد.

 

 

 

 

 

تاریخ درج خبر: چهارشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٦  -  ساعت درج خبر: ١٨:٥٢  -  شماره خبر: ٥٧٣٣  -  تعداد بازدید: 1438


خروج