• طرح پایش دانشجویان

هدف کلی:

بررسی سابقه پزشکی و بهداشتی دانشجویان در جهت بیماریابی و کشف نیازهای درمانی آنها 

اهداف جزیی:

ـ انجام معاینات جامع پزشکی و اقدامات پاراکلینیکی به منظورارزیابی سلامت و کشف بیماریهای احتمالی 

ـ بیماریابی و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نیازمند مراقبت های ویژه به منظور استفاده در مواقع فوریت‌های پزشکی جهت ارائه خدمات بهتر. 

ـ ایجاد زمینه مناسب جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با مجموعه امکانات مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

ـ اجرای برنامه های آموزشی بهداشت و مراقبت های پزشکی مورد نیاز دانشجویان 

ـ ایجاد ارتباط اولیه پزشک با دانشجو و جلب اعتماد و تقویت این ارتباط در طی سالهای تحصیلی به صورت پزشک خانواده 

مراحل اجرا:

ـ تشکیل پرونده پزشکی برای هر دانشجو 

ـ معاینات پزشکی شامل اخذ سوابق بیماری از دانشجو و انجام معاینات کامل ( قلب و عروق ، فشارخون ، ریه ، قد و وزن و … ) 

ـ بینایی سنجی 

ـ آنالیز اطلاعات به منظور تفکیک دانشجویان نیازمند به مراقبت ویژه و پیگیری آنها.