• کلینیک تخصصی

کیلینیک تخصصی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با تخصص های زیر آماده خدمات رسانی به مراجعین محترم می باشد. جهت تعیین وقت با شماره 44737670 و یا داخلی 2294 تماس حاصل نمایید.

پزشک عمومی8-15همه روزه

خدمات مامایی8-15 همه روزه
دوشنبه چهارشنبه
متخصص داخلی   
8-12  
بینایی سنجی

10-13 10-13
 
 دندانپزشکی روزه های یکشنبه و دوشنبه از ساعت 8-12