• کمیسیون پزشکی

کمیسیون پزشکی :

تشکیل مستمر جلسات کمیسون پزشکی دانشگاهیان

اعضای این کمیسیون عبارتند از:

رئیس مرکز بهداشت و درمان

پزشک معتمد دانشگاه

پزشکان متخصص بر حسب موضوع پرونده