• مدیریت مرکز

نام و نام خانوادگی: زهره حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای

شماره تماس: 44737506

سرپرست مرکز بهداشت و درمان و پزشک معتمد