• اهداف، راهبردها و وظایف

اهداف و ماموریت های معاونت

معاونت اداری و مالی دانشگاه با فراهم نمودن عوامل و شرایط  لازم  برای استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی همچنین کمک به افزایش کارآمدی و بهره وری واحدهای مختلف در دستیابی به اهداف استراتژیک و کلان دانشگاه ایفای نقش می نماید. یکی از وظایف اصلی معاونت اداری و مالی،  برنامه ریزی و سیاست گذاری درحوزه  نظام اداری و مالی و همچنین مدیریت منابع انسانی در قالب قوانین و مقررات و چارچوب های مدون سازمانی برای تامین نیازهای دانشگاه است. بر این اساس، مهمترین و اصلی ترین ماموریت های این حوزه، تاکید و تمرکز بر اهداف کلان دانشگاه و ترسیم چشم انداز، اهداف و سیاست های راهبردی است.

وظایف معاونت اداری ومالی

-نظارت بر تهیه وپیش بینی بودجهء سالیانه وپیشنهاد آن به رئیس دانشگاه

- نظارت بر تخصیص و مصرف اعتبارات هر واحد

- تامین وبرآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با توجه به اعتبارات وسازمان مصوب

- پیشنهاد تشکیلات اداری مناسب برای ادارهء امور داخلی دانشگاه به هیات رئیسه

- تنظیم برنامه آموزش ضمن خدمت برای کارکنان اداری

-اظهار نظر درمورد انتصابات جدید

- انجام کلیهء امورمالی دانشگاه ومراقبت ورعایت مقررات مالی

- تهیه وتنظیم گزارشات مالی وارسال آن به مراجع ذیصلاح

- اداره امور استخدامی دانشگاه طبق مقررات وآئین نامه های مربوط

- تهیه وتدارک کلیهء مایحتاج دانشگاه طبق مقررات مربوط

- انجام امور خدمات دانشگاه

- نظارت برحسن اجرای قراردادهای ساختمانی وانجام کلیهء امور تاسیساتی وتعمیراتی وتزئینی وبهداشتی

-ایجاد هماهنگی بین فعالیت واحدهای تابعه

- نظارت بر امور تخصیص جا ومکان کارکنان ونحوه استفاده از ساختمانهای دانشگاه

- تدوین وابلاغ بخشنامه ها ودستورالعمل لازم اداری به واحدهای دانشگاه