• معرفی معاون اداری مالی



معاون اداری و مالی



نام و نام خانوادگی: محمدرضا ویژه

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق عمومی

پست الکترونیکی: mrezavijeh@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737501-021