• معرفی کارشناسان ادراه دبیرخانه مرکزی

معرفی کارشناسان اداره دبیرخانه مرکزیمعرفی کارشناسان اداره دبیرخانه مرکزی
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان وظیفه
شماره تماس
1  صدیقه حسن خانی ثبت مراسلات وزارت علوم 021-48392209
2 فاطمه ظهیرآبادی مسئول اتوماسیون اداری 021-48392228
3 پروین پوررباب مراسلات داخلی 021-48392305
4 ربعلی نورالهی دریافت و ارسال مراسلات 021-48392301
5 محمد حسن یاوری ثبت مراسلات 021-48392209
6 رقیه توفیق ثبت مراسلات دفتری 021-48392301
7 الهام عطای شیخ ثبت مراسلات معاونت آموزشی 021-48392306
8 صادق صمدپور ارسال نامه های پستی 021-48392306