اخبار

اخبار اداری و مالی

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد زواره

سفر یک روزه سیاحتی- فرهنگی کارکنان، مورخ پنجشنبه 21 بهمن ماه 1395، به مقصد شهر زواره برگزار گردید.

چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه

چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه در روز شنبه مورخ 95/11/16 برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته عمرانی دانشگاه

جلسه کمیته عمرانی دانشگاه در روز یکشنبه ، مورخ 95/11/17 تشکیل گردید.

چهاردهمین جلسه شورای اداری و مالی

چهاردهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 95/11/18 برگزار گردید.

جلسه کمیته ساماندهی منابع انسانی و تحول اداری

جلسه کمیته ساماندهی منابع انسانی و تحول اداری در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع ، تشکیل گردید.

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه و مدیریت منابع ، روز یکشنبه مورخ 95/11/17 تشکیل گردید.

اطلاعیه های اداری و مالی

سفر سیاحتی کارکنان دانشگاه به مقصد همدان

به همت اداره رفاه کارکنان دانشگاه، سفر یک روزه سیاحتی - فرهنگی کارکنان دانشگاه، مورخ پنجشنبه 18 شهریور ماه 1395، به مقصد همدان برگزار گردید.

بخشنامه ها
فرم ها و فرایندها

فرم های اداره رفاه کارکنان

فرم های مربوط به اداره رفاه کارکنان ...

.